FIGTREE

5F4 SGX
5F4
FIGTREE SGX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 5F4

Tóm tắt tài chính của FIGTREE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 5F4 là 11.141M SGD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu