UGHEALTHCARE

8K7 SGX
8K7
UGHEALTHCARE SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8K7 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của UGHEALTHCARE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8K7 là 209.528M. EPS TTM của công ty là 0.19, lợi tức cổ tức là 1.19%, và P/E là 1.75.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền