COSMOSTEEL^
B9S SGX

B9S
COSMOSTEEL^ SGX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của COSMOSTEEL^ với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của B9S là 29.04M. EPS TTM của công ty là 0.01, lợi tức cổ tức là 5.00%, và P/E là 13.33.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền