BH GLOBAL

BQN SGX
BQN
BH GLOBAL SGX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BQN

Tóm tắt tài chính của BH GLOBAL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BQN là 63M SGD. EPS TTM của công ty là 0.02 SGD, tỷ suất cổ tức là 2.38% và P/E là 12.65.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu