CHUAN HUP

C33 SGX
C33
CHUAN HUP SGX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính C33

Tóm tắt tài chính của CHUAN HUP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của C33 là 204.22M SGD. EPS TTM của công ty là 0.01 SGD, tỷ suất cổ tức là 9.09% và P/E là 38.39.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu