THE PLACE HLDG

E27 SGX
E27
THE PLACE HLDG SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

E27 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của THE PLACE HLDG với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của E27 là 688.037M. EPS TTM của công ty là 0.00, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 580.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền