ASCOTT TRUST

HMN SGX
HMN
ASCOTT TRUST SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính HMN

Tóm tắt tài chính của ASCOTT TRUST với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HMN là 3.375B SGD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền