TTJ

K1Q SGX
K1Q
TTJ SGX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính K1Q

Tóm tắt tài chính của TTJ với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của K1Q là 59.066M SGD. EPS TTM của công ty là 0.01 SGD, tỷ suất cổ tức là 4.73% và P/E là 22.78.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu