QAF

Q01 SGX
Q01
QAF SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Q01 financial statements

Tóm tắt tài chính của QAF với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của Q01 là 500.484M. EPS TTM của công ty là 0.04, lợi tức cổ tức là 5.75%, và P/E là 21.77.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền