STRAITS TRADING
S20 SGX

S20
STRAITS TRADING SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của STRAITS TRADING với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của S20 là 1.274B. EPS TTM của công ty là 0.41, lợi tức cổ tức là 1.91%, và P/E là 7.58.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền