HONG LEONG FIN

S41 SGX
S41
HONG LEONG FIN SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

S41 financial statements

Tóm tắt tài chính của HONG LEONG FIN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của S41 là 1.061B. EPS TTM của công ty là 0.16, lợi tức cổ tức là 3.90%, và P/E là 14.72.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền