ADIDAS

ADS SIX
ADS
ADIDAS SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ADS

Tóm tắt tài chính của ADIDAS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ADS là 49.222B CHF. EPS TTM của công ty là 11.44 CHF, tỷ suất cổ tức là 1.24% và P/E là 26.00. Ngày thu nhập tiếp theo của ADIDAS là 9 Tháng 3, ước tính là 0.33 CHF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền