HOCHDORF N

HOCN SIX
HOCN
HOCHDORF N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính HOCN

Tóm tắt tài chính của HOCHDORF N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HOCN là 88.17M CHF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền