KINROSS GOLD

KG SIX
KG
KINROSS GOLD SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KG báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của KINROSS GOLD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KG là 7.133B. EPS TTM của công ty là 0.99, lợi tức cổ tức là 2.00%, và P/E là 3.79. Ngày thu nhập tiếp theo KINROSS GOLD là 10 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền