MEIER TOBLER N

MTG SIX
MTG
MEIER TOBLER N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MTG

Tóm tắt tài chính của MEIER TOBLER N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MTG là 446.4M CHF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền