PHOENIX I

PM SIX
PM
PHOENIX I SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PM

Tóm tắt tài chính của PHOENIX I với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PM là 390.724M CHF. EPS TTM của công ty là 27.50 CHF, tỷ suất cổ tức là 1.97% và P/E là 14.80.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền