VAUDOISE ASSU N
VAHN SIX

VAHN
VAUDOISE ASSU N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của VAUDOISE ASSU N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của VAHN là 1.327B. EPS TTM của công ty là 43.48, lợi tức cổ tức là 3.52%, và P/E là 10.44.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền