VETROPACK N

VETN SIX
VETN
VETROPACK N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VETN financial statements

Tóm tắt tài chính của VETROPACK N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của VETN là 1.22B. EPS TTM của công ty là 2.77, lợi tức cổ tức là 2.12%, và P/E là 22.15.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền