XIAMEN C&D INC

600153SSE
600153
XIAMEN C&D INCSSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600153 nguyên tắc cơ bản

XIAMEN C&D INC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 600153 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.60 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.56%