BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD

600258 SSE
600258
BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 600258

Vị thế tài chính hiện tại của BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD

Tổng tài sản của 600258 trong Q3 21 là 25.29B CNY, tăng 1.08% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả tăng 1.42% trong Q3 21 tới 16.86B CNY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu