HUBEI HUARONG HOLDING CO.,LTD.
600421 SSE

600421
HUBEI HUARONG HOLDING CO.,LTD. SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600421 financial statements

Tóm tắt tài chính của HUBEI HUARONG HOLDING CO.,LTD. với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 600421 là 1.663B. EPS TTM của công ty là 0.05, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 196.90.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền