TIME PUBLISHING & MEDIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600551 nguyên tắc cơ bản

TIME PUBLISHING & MEDIA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 600551 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.25 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.20%