TIME PUBLISHING & MEDIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600551 nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Vốn hóa Thị trường
Thành lập
CEO
Trang web

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Hệ số giá/lợi nhuận
Hệ số giá/doanh thu
Vốn hóa
Doanh thu thuần
Doanh thu
Hệ số giá/lợi nhuận
Hệ số giá/doanh thu
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Tỷ lệ chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Chỉ tiêu EBITDA
EBIT
Doanh thu thuần
‪0%‬
‪0%‬
‪0%‬
‪0%‬
‪0%‬

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

600551 không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty