VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING

600645SSE
600645
VCANBIO CELL & GENE ENGINEERINGSSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600645 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600645 là 8.643B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu