SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART(GROUP) CO.,LTD
600655 SSE

600655
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART(GROUP) CO.,LTD SSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Vị thế tài chính hiện tại của SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART(GROUP) CO.,LTD

Tổng tài sản của 600655 cho Q1 21 cao hơn 120.20B, 7.08% so với Q4 20 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 10.46% trong Q1 21 thành 79.52B.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu