WUCHAN ZHONGDA GROUP
600704 SSE

600704
WUCHAN ZHONGDA GROUP SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của WUCHAN ZHONGDA GROUP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 600704 là 33.866B. EPS TTM của công ty là 0.64, lợi tức cổ tức là 2.99%, và P/E là 10.63.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền