COSCO SHIPPING HOLDINGS

601919 SSE
601919
COSCO SHIPPING HOLDINGS SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

601919 financial statements

Tóm tắt tài chính của COSCO SHIPPING HOLDINGS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 601919 là 310.923B. EPS TTM của công ty là 2.87, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 7.35.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền