ZHEJIANG AOKANG SHOES

603001 SSE
603001
ZHEJIANG AOKANG SHOES SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

603001 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ZHEJIANG AOKANG SHOES với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 603001 là 3.208B. EPS TTM của công ty là 0.17, lợi tức cổ tức là 6.25%, và P/E là 47.34.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền