GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

603335 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của China — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS 883.30M CNY, và năm trước đó — 266.87M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia