GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS

603335 SSE
603335
GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 603335

Tóm tắt tài chính của GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 603335 là 2.565B CNY. EPS TTM của công ty là 0.08 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.40% và P/E là 76.89.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu