SHANGHAI SUNGLOW PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD

603499 SSE
603499
SHANGHAI SUNGLOW PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 603499

Tóm tắt tài chính của SHANGHAI SUNGLOW PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 603499 là 1.707B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền