SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD
900929 SSE

900929
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 900929 là 1.258B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền