BENESSE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N

BE8 SWB
BE8
BENESSE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N SWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BE8 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BENESSE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BE8 là 1.876B. EPS TTM của công ty là 0.45, lợi tức cổ tức là 1.94%, và P/E là 42.05.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền