ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST)

IQQW SWB
IQQW
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) SWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính IQQW

Tóm tắt tài chính của ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) với tất cả các con số chính

Trang này hiển thị nhanh các số liệu thống kê tài chính chính của IQQW, bao gồm các chỉ số quan trọng nhất từ mỗi báo cáo của công ty.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu