ZHANG JIA JIE TOUR

000430 SZSE
000430
ZHANG JIA JIE TOUR SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000430 financial statements

Tóm tắt tài chính của ZHANG JIA JIE TOUR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 000430 là 2.388B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền