XI'AN TOURISM CO
000610 SZSE

000610
XI'AN TOURISM CO SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của XI'AN TOURISM CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 000610 là 2.05B. EPS TTM của công ty là 0.16, lợi tức cổ tức là 0.14%, và P/E là 53.36.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền