CHONG QING CHANGAN

000625 SZSE
000625
CHONG QING CHANGAN SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000625 financial statements

Tóm tắt tài chính của CHONG QING CHANGAN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 000625 là 113.917B. EPS TTM của công ty là 0.34, lợi tức cổ tức là 1.27%, và P/E là 46.13. Ngày thu nhập tiếp theo CHONG QING CHANGAN là 4 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền