CAISSA TOSUN DEVEL
000796 SZSE

000796
CAISSA TOSUN DEVEL SZSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CAISSA TOSUN DEVEL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 000796 là 5.653B. Ngày thu nhập tiếp theo CAISSA TOSUN DEVEL là 26 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền