XIAMEN ANNE CORPOR

002235 SZSE
002235
XIAMEN ANNE CORPOR SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 002235

Tóm tắt tài chính của XIAMEN ANNE CORPOR với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 002235 là 2.562B CNY.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu