HUNAN BOYUN NEW MA

002297 SZSE
002297
HUNAN BOYUN NEW MA SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002297 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của HUNAN BOYUN NEW MA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002297 là 6.992B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền