JA SOLAR TECHNOLOG

002459 SZSE
002459
JA SOLAR TECHNOLOG SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002459 báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của JA SOLAR TECHNOLOG

Tổng tài sản của 002459 cho Q2 21 cao hơn 46.60B, 13.87% so với Q1 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 18.79% trong Q2 21 thành 30.79B.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu