JA SOLAR TECHNOLOG
002459 SZSE

002459
JA SOLAR TECHNOLOG SZSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của JA SOLAR TECHNOLOG với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002459 là 96.92B. EPS TTM của công ty là 0.98, lợi tức cổ tức là 0.33%, và P/E là 60.99. Ngày thu nhập tiếp theo JA SOLAR TECHNOLOG là 24 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền