BAODING TECHNOLOGY

002552 SZSE
002552
BAODING TECHNOLOGY SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 002552

Tóm tắt tài chính của BAODING TECHNOLOGY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 002552 là 3.675B CNY.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu