HENAN TONG-DA CABL

002560 SZSE
002560
HENAN TONG-DA CABL SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002560 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của HENAN TONG-DA CABL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002560 là 2.916B. EPS TTM của công ty là 0.15, lợi tức cổ tức là 1.78%, và P/E là 37.53.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền