ZHEJIANG BANGJIE H

002634 SZSE
002634
ZHEJIANG BANGJIE H SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002634 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ZHEJIANG BANGJIE H với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 002634 là 2.332B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu