SHENZHEN JIANYI DE
002789 SZSE

002789
SHENZHEN JIANYI DE SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002789 financial statements

Tóm tắt tài chính của SHENZHEN JIANYI DE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002789 là 1.887B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền