LEVIMA ADVANCED MA
003022 SZSE

003022
LEVIMA ADVANCED MA SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

003022 financial statements

Tóm tắt tài chính của LEVIMA ADVANCED MA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 003022 là 102.064B. EPS TTM của công ty là 0.71, lợi tức cổ tức là 0.20%, và P/E là 102.23.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền