RISEN ENERGY CO LT
300118 SZSE

300118
RISEN ENERGY CO LT SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300118 financial statements

Tóm tắt tài chính của RISEN ENERGY CO LT với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 300118 là 17.736B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền