HANYU GROUP JOINT-

300403 SZSE
300403
HANYU GROUP JOINT- SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300403 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của HANYU GROUP JOINT- với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 300403 là 4.04B. EPS TTM của công ty là 0.40, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 16.58.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền