LIZHONG SITONG LIG

300428 SZSE
300428
LIZHONG SITONG LIG SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300428 financial statements

Tóm tắt tài chính của LIZHONG SITONG LIG với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 300428 là 11.222B. EPS TTM của công ty là 0.91, lợi tức cổ tức là 0.46%, và P/E là 21.05.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền